Monday, November 27, 2006

מה דינם של שירי חשק- המכונים בלשון חז"ל שירי עגבים

ספק: האם מותר לשמוע או לשיר שירים אשר אינם דנים אלא בעניני אהבה אשר "בינו ובינה"? אני תמיד אמרתי לנפשי, האדם שר (ושומע שירים) על דברים אשר בעבורו הם בגדר "ענינא דיומא", אז אם שומע הוא רק שירים על נשים ואהבתן, מוכח בהדיא שבדבר הזה הוא שם כל מעינו (מוטב שהאדם ישיר שירים הדנים על דברים אשר בין אדם למקום- להראות ששם חפצו האמיתי. (וכך אומרים אפילו כמה מהנוצרים האדוקים באמריקה, המכוים איבנגליקלס .

אבל גם ידוע שחכמי ופייטני ספרד בתקופת תור הזהב כתבו "שירי אהבה", אשר עבורי קשה להבחין אם הם מכווונים באמת על נשים ממש, או על משל לשכינה וישראל, אבל על הצד שכן דנים על נשים, רואים מכאן את דעתם להתיר.

וצע"ע. ודו"ק

ממני- ס"ט

No comments: