Friday, November 17, 2006

בענין השתדלות בשידוכין

הנה, עוד הלילה דברנו ושוחחנו עם הבחור דניאל שטרסמן נ"י, ובתוך כדי דיבורינו עלה ענין כמות ההשתדלות בענין מציאת זיווג על הפרק. הנה ידוע שבזמה"ז דברים רבים נשתנו בענין "לקיחת האדם את האשה", ובפרט פה, בעולם המערבי.

הנה בודאי שדרך קדמונינו בענינים אלה עיקריים. שהדרך היפה, והנכון, והטוב ביותר הוא פירוד מוחלט בין אנשים ונשים, וששידוכין יערכו ע"פ ההורים והצדדים, ולא ע"פ החתן והכלה בעצמם. והנה- כדרכם בקודש- רבני ה"חרדים" סוברים שאפילו בזמה"ז אע"פ שנשתנו המזגים, אפילו הכי, לא נשתנתה התורה וההלכה בענינים אלו. ואפילו בדורות שעברו היו הגוים פרוצים ביותר, ואין זה סיבה להיתר.

והנה- רבני ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ורבני ה"דתיים הלאומיים" בא"י, והנגררים אחריהם רוח אחרת היתה עימם. והיא שבזמן הזה שהרבה צעירים מתקשים בענין מציאת בני ובנות זיווגם, וגם שהסדרים שהיו קיימים בעבר א"א לתקן אותם שוב, לכן למי שזה שייך, מותר אפילו בדרכים חדשים, (אפילו שנראים פרוצים בעיני רבני ה"חרדים") לחפש אחר זיווגם. כמו פגישות במסעדות, חתונות עם ישיבה מעורבת, ואולי אפילו בתי כנסת עם מחיצות ש"אינם ראויים". כמובן ההיתר היא רק לרווקים ולרווקות ולא לאלו שכבר נשואים.

אז יוצא לנו מזה שאין דעת יחיד מכרעת בענין הזה, ש"שבעים פנים לתורה" ואלו ואלו דברי א"להים חיים.


ממני העבד-

No comments: