Friday, November 17, 2006

!!!בסימנא טבא

בסימנא טבא,

זה החלי בעזרת ה במלאכת כתיבת ה"בלוג" על קורות חיי אשר חנני הא"לוהים, ומחשבותי והגיוני לבי הקשורים איליהם. כי בתחילה עלה בדעתי לכתוב בלוג אחד על קורות חיי, ובלוג אחד על מחשבותי המתיחסים אליהם. אבל לעת עתה עלה בלבי לצרפם כאחד, ובאם יהיה צורך להפרידם, ולעשות שני בלוגים נפרדים- אעשה כן בעזרת הא"ל

.
והנה, בענין הלשון אשר בו אשתמש בכתיבת הבלוגים, כמובן שבדרך כלל אשתמש אני בשפה המדוברת פה-
אמריקה, שזהו שפת האנגליים. אבל גם מובן שבעת הצורך, כאשר קצר יקצר לשון אדום להכיל את הרעיונות ואת הרגשות העמוקים יותר, אשתמש בלשון הא"להים.

וה יערה מרוחו עלי, ובעזרתו יעלה בידי מה שעלתה על לבי:

אנכי העבד-


No comments: