Friday, November 17, 2006

!?הרמ"א מצטט את הרמב"ם

לעיין במר"ן סימן רמ"ו סעיף כ"א, ובפרט ברמ"א שם. (אשר שם מביא הרמ"א את דברי הרמב"ם הידועים בענין הנאה ולקיחת ממון בשביל ת"ת. (על אף היות הרמ"א אשכנזי- וידוע שהאשכנזים ובפרט בארץ ליטא, ובפרט בדורות האחרונים, ובפרט בזמנינו בא"י ובאה"ב בהחלט לא נוהגים על פי דעת הרמב"ם בענין הזה. אז יוצא איפוא שהאשכנזים עצמם לפני 500 שנה החזיקו ונהגו (אפילו אולי ויתר ממר"ן והספרדים) כדברי הרמב"ם! (שאסור לרוב הבחורים והאנשים ללמוד תורה בלי דרך לפרנס את עצמם). ועוד חזון למועד

ממני העבד-

No comments: