Monday, January 7, 2008

על מות

אבד חסיד

ה"ה הרב שמואל בירנבוים תהא זכרו ברוך- פליט מארץ ליטא, וישם משכנו בעיר ברוקלין. שם למד ולימד להמונים במסירות נפש והתמדה גמורה. זכותו עלינו יגן- אמן


No comments: