Tuesday, August 25, 2009

הערה בעניין הכריעות שבסוף התפילה

ראֹה ראיתי כי רוב הציבור, ובפרט בני אשכנז, מצליחים להעלים עין ממה שכותב מר"ן בפירוש בסימן שהקדיש בשולחנו הטהור על הכריעות ופסיעות שבסוף התפילה (אורח חיים קכ"ג). מבואר כי כשיסיים אדם תפילתו יכרע כאלו כריעות המשפיעות אימה ויראה על האדם מפני קונו, ואז יחזור שלוש פסיעות שלימות לאחוריו בהכנעה. ולא כמו שעושים ההמון שכורעים כריעות שאין בהם כריעה, ופוסעים פסיעות שאין בהם פסיעה, ואז מגביהים את עקביהם מעט שלוש פעמים—דבר שלא מוזכר בהלכה. וכי אפשר לומר על אדם שמלעיג ככה על צורת התפילה שיתקבל תפילתותיו ובקשותיו לרצון לפני הא"ל? ח

No comments: