Tuesday, February 24, 2009

מבצעים

הזכרתי לפני זמן מה את התנגדותו של האדמו"ר מחב"ד לרצונם של אוהדי הרב הירש באמריקה להשתמש בדרכיו של הרב הירש ביהדות למטרת קירובם של הרחוקים מיהדות למסורת אבותם. האדמו"ר, כמובן, בחר לנקוט בהגותם של אדמור"י חבד, ובפרט את רעיונו של ה "מבצעים" לקרב את הנוער האמרקני ליהדות. בפיו טענה לזה, שאפילו שבלי ספק דרכו של הרב הירש הצליח מאד בזמנו ובמקומו, היות והנוער שגדלו באמריקה הרבה פחות מעוניין בחקירות פילוסופיות, טעות יהיה לשום בפניהם מכשול של ביקורות של כל האפיקורסים ושונאי התורה במטרה לפרוך את ראיותם. מוטב, אומר האדמו"ר, ללמדם את הטוב שביהדות, ובפרט את המצוות המעשיות החשובות שידעו לפחות את אופן עשייתם. י
ץ
אפילו שתמה אני על יותר מאחד מטענותיו, באופן כללי הייתי יכול לומר שאע"פ שחייבים אנו לקבל את תורתם של חכמי חב"ד כמו כל דברי תורה של שאר חכמי ישראל, אפילו הכי אפשר לצדד שרעיונות כמו אלו שמטיפים, שמסתמכים מאד על מטאפיזיקה והנחות קבליות, מובן שיתקבלו יותר על חלק מהנוער האויברסטאי שפחות מעוניין ומתעניין בחקירות ודרישות על הדת ועל החיים. על כאלו אזניים "מבצעיהם" של חסידי חב"ד, השמים דגש על בחינת הפעילות של מצוות הפולחניות, יעשו יותר רושם וישפיעו עליהם לטובה. כי ספרי חסידות חב"ד נכתבו במזרח אירופה בעידן ולקהל היותר קרוב לאמונות טפילות, כגון ה"בעל-עגלה" האגדי, וליהודים אלו פעילות אדמו"רי חב"ד עשו פרי. י

אבל לא כולם דומים זה לזה בדעתם, ויש מהם הנמשכים אחר ההיגיון הצרוף והמדע הטהור, וכל רעיון אשר לא עבר את השיטה המדעית יתרחקו מעליהם. לבחורי ובנות ישראל אלו לא הייתי מתמהמה לומר שדרכיהם התורניות של אנשים כמו רב הירש, רב סולובייציק וחכמי ספרד, וכל מי שילך בדרכים אלו בפירושי היהדות, אם יועברו באופן יעיל, יעשו פירות יותר מה"מבצעים". כי דתינו אינה אופנה חולפת מה"עידן החדש", רוב ככל האמונות העיקריות ביהדות אינם נפרדים מן הדעת וההיגיון. לנוער היותר מעוניין צריך, לא, חייב, להיות יותר מתפילין ומיסטיקה לקרב את לבם לאספקטים של הדת היותר מתיישבים על הדעת. י
י
בעיני עיקר החילוק בין שני מיני הנוער האלו, מתבטא טוב במילים שבהם משתמשים על קבלתם הסתפקות ממה ששומעם או קוראים. החלק הראשון משתמשים בביטוי "התפעלות" בתארם "דיבור" טוב: "מאד התפעלתי משיעור זה". אבל חחלק השני היו אומרים משהו כמו "הספר הזה מאד מתודולוגי" או " הרב הזה היה מאד סביר, מובן, הגיוני". י

No comments: