Wednesday, May 21, 2008

80th post! Yay!...does that mean anthing?


הנה ידוע הוא שהארכיולוגים בארץ אומרים כי לא יתכן לומר שיצאו ממצרים רבבות בני אדם, כי הרי איפה אז כל פסולתם, וכל הכלים והדברים שהמוני בני אדם במספרים כאלו רגילים לישאר באדמות אשר עליהם עברו? "פשוט לא יכול להיות" אומרים, "שמיליוני בני אדם עברו פה, ואין שום נידנוד של רמז פיסי מזה". עכת"ד

להשיב על דברים אלו, ראיתי בספר תשובות על עניני השקפה והלכה מישיבת אור שמח -באנגלית-שרב אחד כתב על זה כי
דבר ראשון: לא כן הוא דרך המדע- פורכים תאוריה רק עם ראיות, רצוני לומר פירכה לא יכולה להיות זה שאין ראיות.
דבר שני: האתייסטים מציירים לעצמם תמונה משלהם על מה שאנו טוענים. למשל- כתוב בתורה שבני ישראל עברו את ים סוף. אז עם הגיון שכזה היה אפשר לפרוך "היכן איפה הספינה שעברו עליו את הים?" אבל על זה עדיין הארכיולוגים לא נצרכים להסברה פיסית- כי לא זה אנו טוענים! א"כ גם לגבי 40 שנות נדידות ב"י במדבר- לפי השקפתינו לא היה להם פסולת "שמלתם לא בלתה מעליהם", היה מן שלא היה בה פסולת וכו וכו. וגם עם היה איזשהו שרידים מזמנים קדומים הם שעדיין לא גנבם בדואים- מתחת לכמה שכבות אדמה היו צריכים לחפור? ובכלל באיזו איזורים?י

אם כן ראינו מספר הזה שטענות שכאלו אינם מבוססים על המדע הטהור, אלא מבני אדם שיש להם נגיעות בדבר, ורוצים להוסיף אומץ לתיאריות שכהם כבר סוברים, ו"הם באחד ומי ישיבם"!י

No comments: