Thursday, July 9, 2009

עינוי נפש

התורה והתלמוד מצווים אותנו על עינוי הנפש (כגון צומות) בימים אשר ארעו צרות לישראל כי כל סיבתה של הצרה היא פזרון כוחות האדם (עבירה), ובכדי לתקן את אשר נגרם מ"גובה נפש" בא "עינוי הנפש". אם רוצים אנו להינצל מצרות כמו אלו שחוזרים על ישראל ביום "מועד" כזה, עלינו להראות לא"לוהינו ששולטים אנו בכוחות גופינו, ואם בידינו היה דבר, לא היתה סיבה מלכתחילה לקבוע את יום זה ליום אבל. י

2 comments:

inkstainedhands said...

מחשבה יפה..

ואני מבינה את העברית שלך!

הצעיר שלמה בן רפאל לבית שריקי ס"ט said...

בלי כל הגזמה- אני גאה בך! י