Friday, October 24, 2008

תזכורת

הינו דבר ידוע, אבל נצרך להזכרה, שכפרת יום הכיפורים וקבלת הא"לוהים את תשובתו של האדם ביום ההוא תלויים ממש בשינוי מעשיו היום-יומיים של האדם מרעה לטובה, ובשיעור עמדתו נגד לחץ ניסיון הרגלו. י

יהי רצון שנזכה להתגבר על יצרינו בכל יום תמיד אמן! י

No comments: