Thursday, November 26, 2009

ההודאה בחג ההודיה

פלא בעיני: אם יש בכדי חג ההודיה לעורר לבבות יהודי אמריקה שומרי התורה והמצוות למנות את ברכותם אשר השפיע עליהם הא"ל ברוב טובו, וכל עצמו של החג נתייסד על הגיעם של הפוריטנים לחוף ההארץ החדש בשלום, והודאתם לא"ל על כך, אינו ק"ו שבחג שנתייסד על הגיענו לארץ ישראל בשלום והקימתינו בה ממשל יהודי שנודה א"לוהינו על שהנחיל לאבותינו ארץ חמדה, טובה, ורחבה, ברית ותורה חיים ומזון?! וכי אינו מן הראוי ביום ההוא לפחות להלל אל"לוהינו בהלל גמור, ולקחת לקח טוב מדוגמת חג ההודיה למנות את ברכותינו ביום שגמל לנו הא"ל כאלה וכאלה טובות וחסדים (דהיינו חג העצמאות)? ח

ראיו לציין גם: וכי חג שכזה יש בכוחה לזרוק צל על חג יותר ראוי? הלא המתיישבים הראשונים האלו נתקלו בקשיי התאקלמות רבים, והם לא הצליחו לפרנס את ישובם אם לא שהאינדיאנים באו לעזרתם. ומה עשו האמריקאים להודות לבעלי טובתם? השמידו את זכרם מעל פני האדמה. בעיני, התנהגות שכזאת מסמלת כפוי טובה ולא הודיה. ח

No comments: